Cynghorwyr

Mae Cynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli uned ddaearyddol unigol ar y cyngor a elwir yn ward. Fe’u hetholir fel ar arfer pob pedair / pum mlynedd , ac fe gynhaliwyd y rhai diwethaf ym Mai 2012. Mae’r manylion am bob un o’r 24 cynghorydd sydd ar hyn o bryd yn aelodau o Gyngor Tref Bae Colwyn i’w gweld yn nhrefn y wardiau. Cliciwch ar enw’r cynghorydd i weld y manylion.

Mae Cynghorwyr yn cadw at y Cod Ymddygiad sy’n mynnu eu bod yn datgan unrhyw gysylltiadau personol neu gysylltiadau all ragfarnu mewn unrhyw fater sy’n codi yng nghyfarfodydd y Cyngor. Gellir gweld y gofrestr o gysylltiadau a datganiadau gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Lwfansau a Threuliau Aelodau:

Mae’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol un gosod penderfyniadau pob blwyddyn am daliadau i aelodau cynghorau cymuned a thref.  Yn unol ag Adran 151 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, fe restrir yma’r gydnabyddiaeth ariannol a dderbyniwyd gan aelodau ym mlwyddyn ariannol 2017/18.