Yn unol â Strategaeth Twf Economaidd Conwy, un o’n huchelgeisiau yw datblygu’r cynnig economi gyda’r nos yn Sir Conwy. Er mwyn i ni ymgymryd â’r darn hwn o waith, rydym yn ceisio nodi sut olwg sydd ar yr economi nos bresennol yn y sir. Bydd hyn yn ein helpu i nodi unrhyw fylchau yn y cynnig cyfredol a bydd yn tynnu sylw at feysydd allweddol inni eu datblygu ymhellach.

Rydym wedi creu’r arolwg canlynol sy’n gofyn cyfres o gwestiynau am economi gyda’r nos. Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau. Gan ddefnyddio’ch gwybodaeth am eich ardal leol, a allwch chi gwblhau’r arolwg hwn fel y gallwn gasglu eich meddyliau ac unrhyw wybodaeth y gallwch ei darparu i’n helpu gyda’r darn hwn o waith. Os ydych chi’n cynrychioli mwy nag un o’r meysydd a restrir, a allwch chi gwblhau arolwg ar gyfer pob un o’r meysydd rydych chi’n eu cynrychioli. Byddwn hefyd yn anfon yr arolwg hwn at bob busnes yng Nghonwy.

A allwch chi gwblhau’r arolwg hwn erbyn dydd Gwener 19eg Tachwedd. 

https://www.conwy.gov.uk/sep/snap/Tourism/evening_economy_in_conwy_county/cy/index.htm

In line with the Conwy Economic Growth Strategy, one of our ambitions is to develop the night time economy offer in Conwy County. In order for us to undertake this piece of work, we are trying to identify what the current night time economy looks like in the county. This will help us identify any gaps in the current offer and will highlight key areas for us to develop further.

We have created the following survey which asks a series of questions about the night time economy. The survey should take no longer than 10 minutes to complete. Using your knowledge of your local area, please can you complete this survey so we can gather your thoughts and any information you are able to provide to help us with this piece of work. If you represent more than one of the areas listed, please can you complete a survey for each of the areas you represent. We will also be sending this survey out to all businesses in Conwy.

Please can you complete this survey by Friday 19th November. 

https://www.conwy.gov.uk/sep/snap/Tourism/evening_economy_in_conwy_county/en/index.htm