G1-Large_grant_recipients_2014_full

The Bay of Colwyn Town Council awards grants each year to Voluntary, Not-for-Profit and Charitable Clubs and organisations providing services or facilities in the Bay of Colwyn area.  Recipients of large grants (of over £500) for the 2014/15 financial year were presented with cheques by the Town Mayor, Cllr Chris Perry at a special Awards Evening in April.  Grants totalling £27,379 have been awarded by the Town Council this year, to the following organisations:

Colwyn Bay Town Management – match funding for BID project
Benefit Advice Shop – access to advice for clients from Colwyn Bay area
Carers’ Outreach Service – rental of offices in Colwyn Bay
Colwyn Bay Ukulele Group – one day event in Colwyn Bay
Cor Meibion Colwyn – new staging and concert costs
Cruse Bereavement Care – office costs in Colwyn Bay
Dyffryn ABC Boxing Club – training equipment
Home Start Conwy – supporting families from Colwyn Bay
N W Deaf Association – providing support and information
Llandudno & Colwyn Tramway Society – restoration and maintenance of Tram no7
Old Colwyn Environment Federation – Refurbishment work in Fairy Glen
Victim Support – running courses for volunteers
Old Colwyn Community Centre – redecoration and carpets

Additional funding has also been awarded by the Town Council to support the following major events in 2014: Colwyn Bay 1940’s Festival, Prom Xtra and Access all Eirias.G1-Large_grant_recipients_2014_full

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn cynnig grantiau pob blwyddyn i fudiadau Gwirfoddol a Chlybiau Dim yn gwneud Elw ag elusennau  sy’n paratoi gwasanaethau neu gyfleusterau yn ardal Bae Colwyn. Cyflwynwyd sieciau i’r rhai a dderbyniodd grantiau mawr (dros £500) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014/15 gan Faer y Dref, y Cynghorydd Chris Perry mewn Noson Gwobrwyo arbennig yn Ebrill. Eleni, rhoddwyd cyfanswm o £27,379 mewn grantiau gan y Cyngor Tref i’r mudiadau canlynol:

Rheoli Tref Bae Colwyn – arian cyfatebol ar gyfer prosiect BID
Siop Cyngor ar Fudd-daliadau – mynediad i gleientiaid o ardal Bae Colwyn i gael cyngor
Gwasanaeth Ymestyn Allan i Ofalwyr – rhent swyddfeydd ym Mae Colwyn
Grŵp Iwcalili Bae Colwyn – digwyddiad un diwrnod ym Mae Colwyn
Côr Meibion Colwyn – costau llwyfannu newydd a chyngherddau
Gofal Profedigaeth Cruse – costau swyddfeydd ym Mae Colwyn
Clwb Paffio ABC Dyffryn – offer hyfforddi
Home Start Conwy – yn cefnogi teuluoedd o Fae Colwyn
Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru – yn rhoi cefnogaeth a gwybodaeth
Cymdeithas Tramffordd Llandudno a Cholwyn – adfer a chynnal Tram rhif 7
Ffederasiwn Amgylcheddol Hen Golwyn – Gwaith Ailwampio yn Y Glyn
Cefnogi Dioddefwyr – trefnu cyrsiau i wirfoddolwyr
Canolfan Gymunedol Hen Golwyn – ail addurno a charpedi.

Dyfarnwyd cyllid ychwanegol hefyd gan y Cyngor Tref i gefnogi’r digwyddiadau pwysig canlynol yn 2014: Gŵyl y 1940au Bae Colwyn, PromXtra a Mynediad i Bawb i Eirias.