PLEASE NOTE, APPLICATION DEADLINE WAS 3rd JUNE 2014

Following the success of the recent 1940’s Festival in Colwyn Bay, The Bay of Colwyn Town Council is now seeking applications from other organisations requiring funding to provide an event, festival or cultural activity which has the potential to attract visitors to the Bay of Colwyn area (Colwyn Bay, Old Colwyn and Rhos on Sea).

The proposed event(s) must take place in the Bay of Colwyn Area between July 2014 and June 2015, be open to the general public and have the potential to attract significant visitor numbers. Applicants must be able to demonstrate a successful track record in delivering events, or be willing and able to work with another organisation which can do so.

A total funding ‘pot’ of £20,000 has been set aside by the Town Council, which it is hoped will fund a number of events. The maximum funding available for any individual event is £5,000 and applicants for larger events are encouraged to seek additional funding from other sources.

For further information please contact the Town Clerk at: Town Hall, Rhiw Road, Colwyn Bay LL29 7TE, or by e-mail: [email protected]

All applications will be acknowledged and applicants may be contacted to present their proposals in person to a Committee of the Council at a later date.PLEASE NOTE, APPLICATION DEADLINE WAS 3rd JUNE 2014

Yn dilyn llwyddiant Gŵyl y 1940au ym Mae Colwyn yn ddiweddar, mae Cyngor Tref Bae Colwyn rŵan yn chwilio am geisiadau gan fudiadau eraill sydd angen cyllid i lwyfannu digwyddiad, gŵyl, neu weithgaredd diwylliannol sydd â’r potensial i ddenu ymwelwyr i ardal Bae Colwyn (Bae Colwyn, Hen Golwyn a Llandrillo yn Rhos).

Rhaid i’r digwyddiad(au) cymryd lle yn ardal Bae Colwyn rhwng Gorffennaf 2014 a Mehefin 2015, bod yn agored i’r cyhoedd ac i fod gyda’r potensial i ddenu nifer sylweddol o ymwelwyr. Rhaid i’r ymgeiswyr allu dangos hanes o lwyddiant wrth gyflwyno digwyddiadau, neu i fod yn barod i weithio gyda mudiad arall a all wneud hyn.

Mae’r Cyngor Tref wedi gosod ‘pot’ o £20,000 o gyllid ar un ochr, ac fe obeithir bydd hyn yn cyllido nifer o ddigwyddiadau. Y swm fwyaf o gyllid ar gael ar gyfer unrhyw ddigwyddiad unigol yw £5,000 ac fe anogir ymgeiswyr am ddigwyddiadau mwy i geisio cyllid ychwanegol o ffynonellau eraill.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chlerc y Dref os gwelwch yn dda yn: Neuadd y Dref, Ffordd Rhiw, Bae Colwyn LL29 7TE, neu trwy e-bost: [email protected]

Caiff bob cais ei gydnabod ac efallai y cysylltir ag ymgeiswyr fel y gallent gyflwyno eu cynigion yn bersonol gerbron Pwyllgor neu’r Cyngor yn ddiweddarach.