Grantiau ar Gael ac Ymddiriedolaethau Lleol

Grantiau sydd ar Gael

Bydd y Cyngor Tref yn rhoi nifer o grantiau i fudiadau gwirfoddol lleol pob blwyddyn. Maent yn amrywio o fod yn grantiau bach o £100 – £500 ar gyfer gwariant refeniw, digwyddiadau bach ayb, i fod yn grantiau mwy hyd at lawer o filoedd o bunnoedd ar gyfer prosiectau penodol neu i brynu eitemau mawr er budd y gymuned leol. Mae ffurflenni canllawiau a gwybodaeth i ymgeiswyr ynghyd â’r ffurflen gais ar gael i’w lawr lwytho. Mae grantiau ar gael hefyd o bryd i’w gilydd am brosiectau penodol megis digwyddiadau lleol neu i gefnogi ieuenctid. Fe hysbysebir y rhain ar y wefan (gan ddefnyddio’r ddolen newyddion) ac yn y wasg leol.

Grantiau am Ddigwyddiadau

Ar hyn o bryd mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn gofyn am geisiadau gan fudiadau eraill sydd angen cyllid i gynnal digwyddiad, gŵyl neu weithgaredd diwylliannol a fydd a’r potensial i ddenu ymwelwyr i ardal Bae Colwyn. (Bae Colwyn, Hen Golwyn a Llandrillo yn Rhos).

Rhaid i’r digwyddiad(au) gymryd lle yn ardal Bae Colwyn rhwng Gorffennaf 2015 a Mehefin 2016, i fod ar agor i’r cyhoedd a gyda’r potensial i ddenu nifer sylweddol o ymwelwyr. Rhaid i ymgeiswyr allu dangos bod ganddynt brofiad llwyddiannus o gynhyrchu digwyddiadau, neu fod yn barod i ac yn gallu gweithio mudiad arall sy’n gallu gwneud hyn.

Fe glustnodwyd cyfanswm o £20,000 gan y Cyngor Tref gan obeithio bydd hyn yn ddigon i ddenu nifer o ddigwyddiadau. Yr uchafswm sydd ar gael i unrhyw ddigwyddiad yw £5,000 ac fe anogir ymgeiswyr am ddigwyddiadau mwy i geisio cyllid ychwanegol o ffynhonnau eraill.

Cronfeydd Ymddiriedolaeth

Mae’r Cyngor Tref yn penodi Ymddiriedolwyr i amryw o Gronfeydd Ymddiriedolaeth leol a all fod o fudd i bobl sy’n byw yn ardal Bae Colwyn. Ceir manylion byr am bob un ohonynt isod.

Cronfa Ymddiriedolaeth Syr John Henry Morris Jones

alt

Bydd Ymddiriedolwyr y Gronfa yn gofyn am geisiadau pob blwyddyn oddi wrth bobl ifanc dan 19 mlwydd oed ar 31ain Mawrth (dyddiad cau ceisiadau) ac yn byw yn ardal hen Fwrdeistref Bae Colwyn fel ag y bu ar 31ain Mawrth 1974 h.y. Bae Colwyn, Llandrillo yn Rhos, Hen Golwyn, Mochdre a Llysfaen. Y bwriad fydd gwneud dyfarniad neu ddyfarniadau i bobl sy’n gymwys ac sy’n cyfarfod canllawiau’r Ymddiriedolwyr. Bydd cyfanswm yr hyn y gellir ei ddosbarthu yn newid o flwyddyn i flwyddyn oherwydd newidiadau yn y graddfeydd llog ar Falans y Cyfalaf. Rhaid i ymgeiswyr bodloni’r ymddiriedolwyr mewn cyfweliad personol, o raddfa eu rhagoriaeth yn y meysydd canlynol:

 • Celf, Crefft a Cherddoriaeth
 • Chwaraeon
 • Academaidd ag Ymchwil
 • Masnach a Busnes
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Unrhyw faes arall bydd yr ymgeiswyr yn teimlo bydd yn cyfarfod anghenion yr Ymddiriedolwyr.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn unol ag ewyllys y diweddar Syr John Henry Morris Jones M.C., D.L., Y.H. a fu’n Meddyg yn y Dref am lawer o flynyddoedd. Roedd hefyd yn Aelod Seneddol dros Ddinbych o 1929 tan 1950, ac fe wnaed yn Rhyddfreiniwr Anrhydeddus o Fwrdeistref Bae Colwyn ym 1956. Dymuniad Syr Henry oedd bod enillion ei gymynrodd yn cael ei ddefnyddio er budd pobl ifanc hen Fwrdeistref Bae Colwyn. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd mewn addysg llawn amser neu yn gweithio yn llawn amser y tu allan i’r Fwrdeistref, ond sydd a’u cartrefi arferol y tu mewn i ardal hen Fwrdeistref Bae Colwyn. Mae telerau Gweithredoedd yr Ymddiriedolaeth yn datgan na fydd yr Ymddiriedolwyr yn ystyried ceisiadau am gyrsiau lefelau Addysg Uwch neu Addysg Bellach.

Cynhelir y cyfweliadau ym mis Mai ac fe gyhoeddir y canlyniadau mewn seremoni briodol, fel arfer ym Mehefin. Mae ffurflenni cais ar gael yma a rhaid eu dychwelyd erbyn 31ain Mawrth 2013.

Elusennau Hynafol Llandrillo yn Rhos

Ardal Elusennau Llandrillo yn Rhos yw hen Fwrdeistref Bae Colwyn h.y. cyn ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974, heb gynnwys Llysfaen (sydd ag Elusen William Butler), ond sydd yn cynnwys plwyf Bryn y Maen. Yn y gorffennol, cyfunwyd y tair elusen hynafol ac fe ddosbarthwyd symiau bychan i’r rhai oedd mewn angen ar adeg y Nadolig ond yn ddiweddar mae’r Ymddiriedolaeth wedi cefnogi cinio blynyddol i bensiynwyr yr ardal.

Elusen Addysgiadol Edwards.

Mae gan Ymddiriedolwyr yr Elusen yr hawl, yn unol â thelerau’r Ymddiriedolaeth, i roi grantiau i rieni disgyblion mewn Ysgolion Cynradd sydd o fewn dalgylch yr Elusen sy’n symud o Ysgol Gynradd i un o’r Ysgolion Uwchradd ar ddiwedd y tymor presennol, ac efallai bod arnynt angen cymorth ariannol tuag at y costau ychwanegol a achosir ar yr adeg yma. Bydd pob Ysgol Gynradd o fewn y dalgylch yn derbyn llythyr ynglŷn â’r Ymddiriedolaeth yn ystod Tymor yr Haf. RHAID i’r ceisiadau ysgrifenedig cael eu derbyn oddi wrth Benaethiaid yr Ysgolion yn unig, ar ran eu disgyblion. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chronfeydd yr Ymddiriedolaethau uchod, cysylltwch â Chlerc y Dref os gwelwch yn dda gan ddefnyddio tudalen ‘ Cyswllt’ ar y wefan hon.

Cronfeydd Ymddiriedolaeth

Mae’r Cyngor Tref yn penodi Ymddiriedolwyr i amryw o Gronfeydd Ymddiriedolaeth leol a all fod o fudd i bobl sy’n byw yn ardal Bae Colwyn. Ceir manylion byr am bob un ohonynt isod.

Cronfa Ymddiriedolaeth Syr John Henry Morris Jones

alt

Bydd Ymddiriedolwyr y Gronfa yn gofyn am geisiadau pob blwyddyn oddi wrth bobl ifanc dan 19 mlwydd oed ar 31ain Mawrth (dyddiad cau ceisiadau) ac yn byw yn ardal hen Fwrdeistref Bae Colwyn fel ag y bu ar 31ain Mawrth 1974 h.y. Bae Colwyn, Llandrillo yn Rhos, Hen Golwyn, Mochdre a Llysfaen. Y bwriad fydd gwneud dyfarniad neu ddyfarniadau i bobl sy’n gymwys ac sy’n cyfarfod canllawiau’r Ymddiriedolwyr. Bydd cyfanswm yr hyn y gellir ei ddosbarthu yn newid o flwyddyn i flwyddyn oherwydd newidiadau yn y graddfeydd llog ar Falans y Cyfalaf. Rhaid i ymgeiswyr bodloni’r ymddiriedolwyr mewn cyfweliad personol, o raddfa eu rhagoriaeth yn y meysydd canlynol:

 • Celf, Crefft a Cherddoriaeth
 • Chwaraeon
 • Academaidd ag Ymchwil
 • Masnach a Busnes
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Unrhyw faes arall bydd yr ymgeiswyr yn teimlo bydd yn cyfarfod anghenion yr Ymddiriedolwyr.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn unol ag ewyllys y diweddar Syr John Henry Morris Jones M.C., D.L., Y.H. a fu’n Meddyg yn y Dref am lawer o flynyddoedd. Roedd hefyd yn Aelod Seneddol dros Ddinbych o 1929 tan 1950, ac fe wnaed yn Rhyddfreiniwr Anrhydeddus o Fwrdeistref Bae Colwyn ym 1956. Dymuniad Syr Henry oedd bod enillion ei gymynrodd yn cael ei ddefnyddio er budd pobl ifanc hen Fwrdeistref Bae Colwyn. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd mewn addysg llawn amser neu yn gweithio yn llawn amser y tu allan i’r Fwrdeistref, ond sydd a’u cartrefi arferol y tu mewn i ardal hen Fwrdeistref Bae Colwyn. Mae telerau Gweithredoedd yr Ymddiriedolaeth yn datgan na fydd yr Ymddiriedolwyr yn ystyried ceisiadau am gyrsiau lefelau Addysg Uwch neu Addysg Bellach.

Cynhelir y cyfweliadau ym mis Mai ac fe gyhoeddir y canlyniadau mewn seremoni briodol, fel arfer ym Mehefin. Mae ffurflenni cais ar gael yma a rhaid eu dychwelyd erbyn 31ain Mawrth 2013.

Elusennau Hynafol Llandrillo yn Rhos

Ardal Elusennau Llandrillo yn Rhos yw hen Fwrdeistref Bae Colwyn h.y. cyn ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974, heb gynnwys Llysfaen (sydd ag Elusen William Butler), ond sydd yn cynnwys plwyf Bryn y Maen. Yn y gorffennol, cyfunwyd y tair elusen hynafol ac fe ddosbarthwyd symiau bychan i’r rhai oedd mewn angen ar adeg y Nadolig ond yn ddiweddar mae’r Ymddiriedolaeth wedi cefnogi cinio blynyddol i bensiynwyr yr ardal.

Elusen Addysgiadol Edwards.

Mae gan Ymddiriedolwyr yr Elusen yr hawl, yn unol â thelerau’r Ymddiriedolaeth, i roi grantiau i rieni disgyblion mewn Ysgolion Cynradd sydd o fewn dalgylch yr Elusen sy’n symud o Ysgol Gynradd i un o’r Ysgolion Uwchradd ar ddiwedd y tymor presennol, ac efallai bod arnynt angen cymorth ariannol tuag at y costau ychwanegol a achosir ar yr adeg yma. Bydd pob Ysgol Gynradd o fewn y dalgylch yn derbyn llythyr ynglŷn â’r Ymddiriedolaeth yn ystod Tymor yr Haf. RHAID i’r ceisiadau ysgrifenedig cael eu derbyn oddi wrth Benaethiaid yr Ysgolion yn unig, ar ran eu disgyblion. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chronfeydd yr Ymddiriedolaethau uchod, cysylltwch â Chlerc y Dref os gwelwch yn dda gan ddefnyddio tudalen ‘ Cyswllt’ ar y wefan hon.

Cronfa Ragoriaeth Conwy £1000

Cyllid newydd wedi’i gyhoeddi ar gyfer 2019/20

Mae Cronfa Ragoriaeth Conwy’n darparu cyllid i unigolion sy’n byw yng Nghonwy sy’n dalentog mewn chwaraeon, addysg a’r celfyddydau. Pwrpas y cynllun yw helpu unigolion i gyflawni eu potensial drwy hyfforddiant a datblygiad. Mae grantiau ar gael i bobl ym myd chwaraeon sy’n cystadlu ar lefel genedlaethol ac sydd angen cyllid ar gyfer costau hyfforddi.

Bydd y ffurflen gais ar gael o 5 Ebrill 2019. Gweler y dogfennau amgaeedig isod ar gyfer y canllawiau newydd a mwyaf diweddar yn ogystal â’r meini prawf a’r dyddiadau perthnasol.

Dyddiad Cau: 25 Hydref 2019.
Cyfarfod nesaf: 21 Tachwedd 2019.